Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENT VID ANVÄNDNING AV FÖRMEDLINGSTJÄNSTEN MENDLY Gäller fr.o.m. 2019-03-18

 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER
 • 1.1 Dessa avtalsvillkor avser användning av förmedlingstjänst till vårdgivare inom terapi och annat samtalsstöd (”Mendly”) från Mendly Sweden AB, org. nr 556622–5594, nedan kallat Leverantören.
 • 1.2 I dessa avtalsvillkor avses med

- Behandling: tillhandahållande av förmedling av information mellan Kund och Terapeut via meddelandefunktion i Appen eller via Webbplatsen, som utgångspunkt möjliggörande av sådant informationsutbyte.  

- Appen: den mobila applikation som Kunden kan använda för kommunikation med Terapeut och användandet av Mendly, som finns att ladda ner från App Store, Google Play m.m.

- Avtal: dessa allmänna villkor och på Webbplatsen och i Appen angivna villkor.

- Avtalsperiod: Tidsperiod för detta Avtals giltighet vilket utgörs av ingående av Avtalet fram till upphörande av Kundens Behandling.

- Kund: privatperson med registrerat Kundkonto och som angivits som användare av Mendly och har kontakt med Terapeut.

- Kundkonto: Kundens personliga användarkonto för användandet av Mendly.

- Leverantören: företaget Mendly Sweden AB.

- Mendly: förmedlingstjänst mellan Kund och Terapeut via teknisk plattform såsom Appen och Webbplatsen.

- Terapeut: den legitimerade psykolog eller psykoterapeut som förmedlats till Kund via Mendly.

- Tillämplig lag: svensk lag. Avseende personuppgiftsbehandling avses Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, patientdatalagen (2008:335) och annan unionsrätt eller medlemsstats nationella lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter inklusive alla tillägg och ändringar av nämnda lagstiftningar. 

- Tredje land: land utanför EU/EES.

- Webbplatsen: den digitala webbsida som Leverantören använder för information och användning av Mendly.

 • 1.3 Leverantören tillhandahåller Mendly som en teknisk plattform för kontakt mellan Kund och Terapeut. Mendly möjliggör för Rådgivning mellan Terapeut och Kund via Webbplatsen eller Appen.
 • 1.4 Kunden ansvarar för att alla uppgifter som anges av Kunden, inklusive uppgifter avseende ålder, psykologiska besvär m.m. är korrekta. Har Kunden uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktig information och den felaktiga informationen påverkat Leverantören eller Terapeuten negativt, svarar Kunden för eventuella merkostnader härför.
 1. AVTALETS INGÅENDE
 • 2.1 Avtal ingås via Appen eller på annat sätt som framgår via Webbplatsen vid registrering av Kundkonto. Kunden får tillgång till tjänsten omgående vid skapande av konto.
 • 2.2 Avtal ska anses ingånget när Leverantören har bekräftat Kundens beställning, eller om det sker tidigare, när Leverantören har börjat tillhandahålla Mendly till Kunden.
 1. GRUNDKRAV
 • 3.1 Användande av Mendly förutsätter att Kunden har registrerat ett Kundkonto. Kunden måste vara över 18 år för att registrera Kundkonto.
 • 3.2 Användandet av Mendly är vidare begränsat till personer som inte befinner sig i en akut situation. Personer som är intagna på vårdinrättning för psykiska besvär eller i övrigt genomgår behandling eller blivit diagnostiserad för psykologiska besvär såsom suicid, psykotisk episod/psykos, manisk episod, personlighetssyndrom, svår tvångsproblematik, svår depression eller missbruk, hänvisas till annan instans.
 • 3.3 Nyttjandet av Mendly förutsätter uppkoppling mot Internet via dator och/eller användande av mobiltelefon eller surfplatta, vilket Kunden själv ansvarar för. De tekniska krav som från tid till annan uppställs finns tillgängliga på Webbplatsen och i Appen. Kunden är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Mendly kan komma att medföra ändringar avseende tekniska krav.
 • 3.4 Kunden åtar sig att vid nyttjande av Mendly iaktta Avtalet, för Mendly Tillämplig lag och vid var tid gällande instruktioner för nyttjandet.
 1. ANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGHET
 • 4.1 För användning av Mendly krävs Kundkonto.
 • 4.2 Kommunikation mellan Kunden och Terapeuten är krypterad och kan endast läsas av Kunden, Terapeuten samt vårdpersonal på Mendly.
 • 4.3 Leverantören kan inte kontrollera att användandet av Mendly sker av annan än Kunden, utan endast att korrekt inloggning, såsom via BankID, använts. Kunden åtar sig att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt Kundkonto för någon obehörig. Om Kundkonto likväl används av annan än Kunden kan detta medföra att Leverantören stänger av Kunden från Mendly.
 • 4.4 Kunden förbinder sig att inte överföra information eller material till eller genom Mendly som kan innehålla virus eller på annat sätt skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Mendly. Kunden åtar sig vidare att inte försöka kringgå Leverantörens säkerhetssystem.
 • 4.5 Kundkontot ger Kunden möjlighet att skicka meddelande till Terapeuten och tillhandahålls i regel dygnet runt. Kunden ska i regel erhålla svar från Terapeuten inom den svarstid som anges i Appen och på Webbplatsen samt tillgång till behandlingsplan. Kontakten mellan Kund och Terapeut sker med beaktande av villkor för Behandling enligt Avtalet.
 • 4.6 Leverantören kan från tid till annan uppdatera Mendly och/eller ta Appen och Webbplatsen ur bruk för åtgärder såsom underhåll och service. Leverantören förbehåller sig rätten att göra avbrott i tillhandahållande av Mendly för att vidta sådana åtgärder. Eventuella avbrott kommer i möjligaste mån inplaneras på tider när nyttjande av Mendly normalt sett är lågt.
 • 4.7 Vid fel eller avbrott kan Kunden anmäla detta till Leverantören via kontaktuppgifter på Webbplatsen eller i Appen.
 1. PRIS OCH BETALNING
 • 5.1 Mendly är kostnadsfritt genom subventionering via Landstinget i Sörmland.
 1. DRÖJSMÅL OCH FEL
 • 6.1 Med ”fel, dröjsmål eller avbrott” avses i detta Avtal att Mendly inte fungerar på avsett sätt eller inte är tillgängligt via Appen eller Webbplatsen.
 • 6.2 Om svar av Terapeuten lämnas efter angiven svarstid sker felavhjälpande efter meddelande till Leverantören genom att Kunden bereds möjlighet till ny samtalstid eller nytt meddelandeutskick.
 • 6.3 Om svar helt uteblivit av Terapeut på grund av bristande teknisk kvalitet eller funktion i Appen eller Webbplatsen, uppmanas kunden att kontakta Mendlys support via Appen eller Webbplatsen.
 • 6.4 Uteblir svar av anledning som beror på Terapeuten, eller vill Kund av annan anledning inte fortsätta kontakt med förmedlad Terapeut, har Kund rätt till byte av Terapeut, förutsatt att Kunden begär sådant byte hos Leverantören.  
 1. ANSVAR
 • 7.1 Leverantören svarar inte för skada som kan drabba Kunden till följd av fel eller brist i dennes utrustning.
 • 7.2 Leverantören garanterar inte att Mendly är fri från tekniska fel eller avbrott.
 • 7.3 Leverantören har ingen skyldighet att avhjälpa fel eller avbrott som beror på oriktigt nyttjande av Mendly.
 • 7.4 Terapeuten är vårdgivare i förhållande till Kunden och ansvarig för eventuella fel och brister i information eller vårdskada orsakad av Terapeuten.
 • 7.5 För innehåll och journalföring av kontakterna mellan Kund och Terapeut svarar Terapeuten.
 1. UPPHÖRANDE OCH AVSLUT
 • 8.1 Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan och tills vidare stänga av Kund från Mendly om Kunden inte efterlever Avtalet eller om Leverantören på skälig grund kan anta att så är fallet.
 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 • 9.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Mendly, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Mendly, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Mendly kan även särskilda licensvillkor gälla.
 1. PERSONUPPGIFTER
 • 10.1 Kundens personliga integritet är viktig för Leverantören. Mendly Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av Kundens personuppgifter vid tillhandahållande och administration av Mendly enligt Avtalet. I Leverantörens Integritetspolicy tillgänglig på Webbplatsen finns mer information om vilka personuppgifter Leverantören behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt Kundens rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar avseende Leverantörens personuppgiftsbehandling i rollen som personuppgiftsansvarig.
 • 10.2 Respektive Terapeut, eller i förekommande fall den juridiska person som Terapeuten representerar, är personuppgiftsansvarig för de delar av personuppgiftsbehandlingen som avser direktkontakt mellan Terapeut och Kund samt i övrigt vad avser personuppgiftsbehandling för vårdändamål. Därför gäller separat privacy statement för Terapeutens personuppgiftsbehandling.
 1. FORCE MAJEURE
 • 11.1 Leverantören är inte skyldigt att fullgöra Avtalet om fullgörandet väsentligt försvaras till följd av hinder som Leverantören inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på Avtalets fullgörande och som Leverantören inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.
 • 11.2 Om Leverantören blir förhindrad att uppfylla sitt åtagande till följd av hinder som Leverantören inte råder över och som Leverantören inte kunnat förutse, har Leverantören rätt att avbryta fullgörande av sitt åtagande enligt detta Avtal under den tid som behövs för att undanröja hindret. Om fullgörande av Avtalet bryts med stöd av denna punkt för mer än sex (6) månader har både Leverantören och Kunden rätt att säga upp Avtalet.
 1. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
 • 12.1 Leverantören har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens samtycke, om det finns skäl att anta att den, till vilken överlåtelsen sker, kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt.
 1. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
 • 13.1 Leverantören har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Ändring eller tillägg sker med beaktande av Tillämplig lag.
 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
 • 14.1 Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av Avtalet ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Leverantören och Kunden. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på Kunden begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans, varvid svensk rätt ska tillämpas.